WP1
Ponieważ warunki badania oporu toczenia opon zgodnie z Rozporządzeniem R117 dalekie są od typowych warunków drogowych, w jakich eksploatowane są samochody, konieczne jest określenie reprezentatywności wyników będących podstawą przyznawania etykiet. Jedną z możliwych metod dokonania takiej oceny jest porównanie wartości CRR uzyskanych na gładkim stalowym bębnie w temperaturze otoczenia 25°C z wartościami uzyskanymi na nawierzchni teksturowanej w bardziej typowej temperaturze 17°C. Wyniki pokazały, że zarówno wartości bezwzględne CRR, jak i, co ważniejsze, wzajemne relacje między oponami są bardzo różne, gdy pochodzą z testów drogowych, niż zmierzone według R117. Największe różnice w rankingu opon dotyczą nawierzchni o bardzo agresywnej fakturze (Powierzchniowe Utrwalenie i Poprzecznie Rowkowany Beton Cementowy). To, że wraz ze wzrostem temperatury zmniejszają się opory toczenia opon, jest zjawiskiem dobrze znanym i udokumentowanym. Nie są jednak znane szczegóły dotyczące wpływu budowy opony i właściwości nawierzchni na zmiany oporu toczenia w funkcji temperatury otoczenia. Z punktu widzenia projektu ELANORE bardzo ważne było stwierdzenie, czy ranking opon uzyskany na gładkim stalowym bębnie w temperaturze 25°C jest taki sam, jak ranking opon uzyskany w niższych temperaturach na typowej nawierzchni drogowej. Jeżeli ranking jest bardzo podobny, można przyjąć, że oznakowanie przeprowadzone zgodnie z R117 jest reprezentatywne. Jeśli jednak opony testowane w niskich temperaturach (zwłaszcza zimowe i całoroczne) mają znacząco zmienioną pozycję w rankingu pod względem oporów toczenia, oznacza to, że obecny system oznakowania prowadzi do błędnych decyzji dotyczących zakupu opon przez konsumentów. Na rysunku 1 przedstawiono korelację między wynikami uzyskanymi na bębnie stalowym dla temperatury otoczenia 25°C i -10°C. W tym przypadku współczynnik determinacji (R2) ma wartość zaledwie 0,48, co należy traktować jako wskaźnik dużych rozbieżności we wrażliwości poszczególnych opon na zmiany temperatury. Ponieważ temperatura otoczenia wymagana przez rozporządzenie R117 wynosi 25⁰C, a typowa średnia roczna temperatura w Europie to tylko 5°C, wyniki uzyskane w 25⁰C są bardzo różne od uzyskiwanych w typowych warunkach ze względu na niską wartość R2.

wykres
Rys. 1. Porównanie wartości CRR uzyskanych dla tych samych opon mierzonych na bębnie stalowym w temperaturze 25°C i -10°C.

Badania przeprowadzone w ramach WP1 dowiodły, że obecnie stosowany system znakowania nie jest optymalny ze względu na bardzo niereprezentatywne warunki pomiarów, jakich wymaga rozporządzenie R117. Na podstawie uzyskanych wyników w ramach WP3 zostanie zaproponowany system etykiet, który umożliwi bardziej obiektywną ocenę opon.